09382828645
021-22604432

پرینت سه بعدی مجسمه سردیس به کمک پرینتر سه بعدی

پرینت سه بعدی مجسمه
پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه سردیس به کمک پرینتر سه بعدی

ساخت مجسمه سردیس به کمک پرینتر سه بعدی و اسکنر سه بعدی

در پروژه پرینت سه بعدی مجسمه به کمک اسکنر سه بعدی ، فرد اسکن شده است.

مدل اولیه که از طریق اسکنر سه بعدی sense بدست آمده را می توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید.

اسکن سه بعدی چهره

اسکن سه بعدی چهره

حال فایل اولیه را اصلاح کرده و مدل را جهت پرینت سه بعدی مجسمه آماده می کنیم.

طراحی چهره برای ساخت تندیس

طراحی چهره برای ساخت تندیس

طراحی چهره برای ساخت مجسمه

طراحی چهره برای ساخت مجسمه

 

حال  پرینت سه بعدی مجسمه آماده شده است.

آماده سازی مجسمه برای پرینت سه بعدی

آماده سازی مجسمه برای پرینت سه بعدی

آماده سازی مجسمه برای پرینت سه بعدی

آماده سازی مجسمه برای پرینت سه بعدی

بعد از پرینت سه بعدی مجسمه ، به رنگ آمیزی و پتینه کاری مجسمه می پردازیم.

مجسمه پیتنه کاری شده را می توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید.

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

بدین ترتیب می توانید سردیس عزیزان خود را ساخته و بعنوان هدیه به آنها تقدیم کنید.

با مراجعه به لینک زیر می توانید از قیمت تندیس و سردیس ها مطلع شوید.

قیمت مجسمه انسان ، تندیس ، سردیس

اسکنر سه بعدی | پرینتر سه بعدی | پرینت سه بعدی | اسکن سه بعدی | پرینت سه بعدی مجسمه

ساخت تندیس | ساخت سردیس | ساخت مجسمه