09382828645
021-22604432

طراحی چهره از روی عکس و پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

طراحی چهره از روی عکس و پرینت سه بعدی مجسمه

در این پروژه تلاش شده از روی تصاویر موجود از شهید ابراهیم هادی  مدل سه بعدی چهره ی شهید را طراحی کرده و سپس برای ساخت مجسمه ، مدل سه بعدی را برای  پرینتر سه بعدی آماده کنیم.

تصاویر اصلی برای طراحی چهره شهید:

شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی

 

شهید ابراهیم هادی

شهید ابراهیم هادی

سپس به طراحی چهره فرد از روی تصاویر اقدام شد .

نتیجه در تصاویر زیر نمایان است.

طراحی چهره از روی عکس

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی چهره از روی عکس

طراحی چهره از روی عکس

طراحی چهره از روی عکس

طراحی چهره از روی عکس

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی مدل سه بعدی چهره

 

طراحی مدل سه بعدی چهره

طراحی مدل سه بعدی چهره

 

سپس مدل سه بعدی را برای ساخت مجسمه به کمک پرینتر سه بعدی ، آماده کرده .

پس از پرینت سه بعدی مجسمه نتیجه پروژه به شرح تصاویر زیر می باشد.

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

 

پرینت سه بعدی مجسمه

طراحی چهره از روی عکس

ساخت مجسمه