09382828645
021-22604432

قیمت مجسمه انسان ، تندیس ، سردیس

پرینت سه بعدی مجسمه ، تندیس و سردیس

اسکن سه بعدی انسان ، طراحی چهره ، ساخت  مجسمه انسان ، تندیس و سردیس

برای ساخت مجسمه انسان نیازمند فایل سه بعدی هستیم . این فایل سه بعدی به ۲ روش قابل دستیابی هست . در صورتی که فرد مورد نظر که قرار است مجسمه ای او ساخته شود مدل سه بعدی را به کمک اسکنر سه بعدی sense می توان به راحتی بدست آورد .  در غیر اینصورت بایستی که به کمک عکس های متعدد از وی از زوایای مختلف ، چهره ی او طراحی شود . که این مسئله به نسبت فرآیند اسکن سه بعدی هزینه و زمان  بیشتری خواهد داشت. مدن زمان طراحی از روی عکس بین ۷ تا ۱۰ روز کاری زمان خواهد برد .

با توجه به اینکه هزینه ی طراحی از روی عکس  و هزینه اسکن سه بعدی متفاوت است قیمت نهایی مجسمه نیز متفاوت است .پس از بدست آمدن مدل سه بعدی می توان مجسمه مورد نظر را پرینت سه بعدی کرد . قیمت ساخت مجسمه در ابعاد مختلف (هم تندیس و هم سردیس) در ۴ جدول زیر ذکر شده است .

طراحی چهره از روی عکس

طراحی چهره از روی عکس

اسکن سه بعدی انسان

اسکن سه بعدی انسان

 

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی سردیس به کمک اسکن سه بعدی

# ارتفاع قیمت زمان حدودی
۱ ۱۰سانتی متر ۳۰۰ هزار تومان ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
۲ ۱۵ سانتی متر ۴۰۰ هزار تومان ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
۳ ۲۰سانتی متر ۷۰۰ هزارتومان ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
۴ ۲۵ سانتی متر ۸۰۰ هزار تومان ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
۵ ۳۰ سانتی متر ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
۶ ۴۰سانتی متر ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان ۱۵ تا ۲۰ روز کاری
۷ ۵۰سانتی متر ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۲۰ تا ۲۵ روز کاری
۸ ۶۰سانتی متر ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ۲۵ تا ۳۰ روز کاری
۹ ۷۰ سانتی متر ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان ۳۰ تا ۴۰ روز کاری
۱۰ ۱۰۰ سانتی متر تماس بگیرید ۴۰ تا ۵۰ روز کاری

 

ساخت مجسمه

ساخت مجسمه

ساخت مجسمه سردیس از روی عکس

# ارتفاع قیمت زمان حدودی
۱ ۲۰ سانتی متر ۸۰۰ هزارتومان ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
۲ ۲۵ سانتی متر ۹۰۰ هزار تومان  ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
۳ ۳۰ سانتی متر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان  ۱۰ تا ۱۵ روز کاری
۴ ۴۰ سانتی متر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ۱۵ تا ۲۰ روز کاری
۵ ۵۰ سانتی متر ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۲۰ تا ۲۵ روز کاری
۶ ۶۰ سانتی متر ۲ میلیون تومان ۲۵ تا ۳۰ روز کاری
۷ ۷۰ سانتی متر ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تومان ۳۰ تا ۴۰ روز کاری
۸ ۱۰۰ سانتی متر تماس بگیرید ۴۰ تا ۵۰ روز کاری

 

ساخت سردیس

ساخت سردیس

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی مجسمه

پرینت سه بعدی تندیس به کمک اسکنر سه بعدی

# ارتفاع قیمت مدت زمان
۱ ۱۰سانتی متر ۴۰۰ هزار تومان ۵ تا ۸ روز
۲ ۱۵ سانتی متر ۴۵۰ هزار تومان ۵ تا ۸ روز
۳ ۲۰سانتی متر ۵۵۰ هزار تومان ۵ تا ۸ روز
۴ ۲۵ سانتی متر ۶۰۰ هزار تومان ۵ تا ۸ روز
۵ ۳۰ سانتی متر ۷۰۰ هزار تومان ۷ تا ۱۲ رووز
۶ ۴۰سانتی متر ۸۵۰ هزار تومان ۷ تا ۱۲ روز
۷ ۵۰سانتی متر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۱۰ تا ۱۵ روز
۸ ۶۰سانتی متر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ۱۰ تا ۱۵ روز
۹ ۷۰ سانتی متر ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۱۲ تا ۱۷ روز
۱۰ ۱۰۰ سانتی متر تماس بگیرید ۱۵ تا ۲۰ روز

ساخت تندیس از روی عکس

# ارتفاع قیمت مدت زمان
۱ ۲۰سانتی متر ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ۱۹ تا ۲۲ روز
۲ ۲۵ سانتی متر ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان ۱۹ تا ۲۲ روز
۳ ۳۰ سانتی متر ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان ۲۱ تا ۲۶ رووز
۴ ۴۰سانتی متر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۲۱ تا ۲۶ روز
۵ ۵۰سانتی متر ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۲۴ تا ۱۹ روز
۶ ۶۰سانتی متر ۲ میلیون  تومان ۲۴ تا ۱۹ روز
۷ ۷۰ سانتی متر ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان ۱۶ تا ۳۱ روز
۸ ۱۰۰ سانتی متر تماس بگیرید ۳۰ تا ۳۵ روز

 

ساخت مجسمه تندیس (تمام بدن)

قیمت ساخت تندیس (تمام بدن) رنگی به کمک اسکنر سه بعدی

# ارتفاع مدت زمان قیمت
۱ ۲۵ سانتی متر ۲۰ تا ۲۵ روز کاری ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۲ ۳۰ سانتی متر ۲۵ تا ۳۰ روز کاری ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

قیمت ساخت تندیس (تمام بدن) رنگی از روی عکس

# ارتفاع مدت زمان قیمت
۱ ۲۵ سانتی متر ۲۰ تا ۲۵ روز کاری ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
۲ ۳۰ سانتی متر ۲۵ تا ۳۰ روز کاری ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

 

در جدول زیر هزینه های بدست آوردن فایل سه بعدی در شرایط مختلف ذکر شده است.

اسکن سه بعدی سردیس به همراه اصلاحات حرفه ای (سینه به بالا) ۲۰۰ هزار تومان
اسکن سه بعدی تندیس (تمام بدن) ۴۰۰ هزار تومان
طراحی سردیس از روی عکس (پوزیشن معمولی) ۴۰۰ هزار تومان
طراحی تندیس از روی عکس (پوزیشن معمولی) ۷۰۰ هزار تومان

ساخت مجسمه | پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی مجسمه | اسکنر سه بعدی

اسکن سه بعدی